Навчальний посібник «Academic Writing For Postgraduate Students»

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

 

Ministry of Education and Science of Ukraine

Sumу Makarenko State Pedagogical University

logotip_2021.jpg

 

ЧЕРНЯКОВА Ж.Ю.

 

ACADEMIC WRITING FOR

POSTGRADUATE STUDENTS

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Для здобувачів ступеня доктор філософії

за напрямом 01 Освітна

logotip_new.png

Chernyakova Zh.Yu.

ACADEMIC WRITING FOR

POSTGRADUATE STUDENTS

E-Handbook

Електронний навчальний посібник «Academic Writing For Postgraduate Students» підготовлено в рамках реалізації проєкту за програмою Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» (2018-2021 рр.) у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/). Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня доктор філософії за напрямом 01 – Освіта.

У представленому навчальному посібнику «Academic Writing For Postgraduate Students» подано практичні завдання, спрямовані на вивчення англомовного академічного письма як різновиду академічного спілкування. Практичні завдання містять проблемні питання, що передбачають розвиток навичок критичного читання та мислення, а також завдання, виконання яких допоможе майбутнім докторантам сформувати вміння й практичні навички комунікативного спілкування засобами мови для створення відповідних зразків академічного письма.

The E-handbook «Academic Writing For Postgraduate Students» has been prepared in the framework of the Erasmus + Jean Monnet Module project «Europeanization of Doctoral Studies in the Field of Education: Interdisciplinary and Inclusive Approaches» (2018-2021) at Sumу Makarenko State Pedagogical University (https://jmm.sspu.edu.ua/). The handbook is intended for candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 01 - Education.

The presented handbook provides practical tasks aimed at studying English-language academic writing as a type of academic communication. Practical tasks include problematic issues involving the development of critical reading and thinking skills, as well as tasks, the implementation of which will help future doctoral students to form the abilities and practical skills of communication through language to create the appropriate samples of academic writing.

Підтримка Європейської Комісії у створенні цього видання не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot bear responsibility for any use of the information contained therein.

Sumy – 2021